diemens af a eengel

 • soo a am kripelt in sate
  broken fam wit in
  destroot fram badie toe sool
  wat a doe en hoe a am
  a ken scho en se
  a desajer bij hart
  akwajer bay sool
  wat a get is a gift
  wat a want is is wat i ken get
  wat a doe dats troe
  wat a se is mij we
  wat a desajer a tra toe gete
  bat feel hoppleslie in sted so wat doe yoe se
  wat doe joe doe
  wan de wult arount joe
  krambels en fals
  wat doe je se
  if dat hepens wan de
  far owe wel
  let mie sie
  en mebie joel ander stent
  mij swiet gurlfren sliep wel en driem saft