damits wit out a fieling

kroeltie  wit in

de sajer bay feet

kentrool bay feet

it  steed  it kem en feelt

trajing too bie de wurst in mie

it de strooit may hart  etekt may sool en meed mie wiek

it meet mie feent it meed mie fal

bat abaf al it meet mie  strang

en antatsjebol bay feet bat ssteel de memorie steed

en is nou ranging in sade may weens

destraktif it was bilt toe win

bat it was noo mats foor may sool wit in

dat meed  de schedo  kripel en feel

en nou may ays  ar feent en may fielings ar kane

en lakt awee in sade may weens

dets wer de riemeen

foor efer